JCEI - Dobrich

ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ - ГР.ДОБРИЧ
JURIDICAL COUNCIL EUROPEAN INTEGRATION – DOBRICH


Начало

За нас

Проекти

Устав

Правила

През месец януари 2007 година в Добрич се провежда допитване до гражданите на тема "Оценка на публичния образ на съда в гр.Добрич.

Анкетата се провежда от Юридически съвет за европейска интеграция, гр.Добрич в изпълнение на проект "“Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”изпълняван от Център на неправителствените организации в Разград с подкрепата на дарение от Тръст за гражданско общество в централна и източна Европа

________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА


СТАРТИРА МЕДИЙНА КАМПАНИЯ В 5 ГРАДА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ


Посетете нашия портал за съда: http://court-rz.hit.bg


От средата на месец януари до края на месец февруари 2007г. се провежда медийна кампания, която има за цел да популяризира проект “Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие” и резултатите до момента.  
Медийната кампания се осъществява в градовете Разград, Шумен, Търговище, Силистра и Добрич. Тя стартира със съобщение за местните средства за информация.
Във всеки град ще бъде организиран брифинг с участието на съдии и съдебни служители. Целта на брифинга със съдиите е да се представи проекта, методологията за гражданското наблюдение, предварителния тримесечен доклад от гражданското наблюдение на съда. До тях ще достигне информация за резултатите от гражданското наблюдение и ще получим обратна връзка и информация за това, как се възприема проекта и процеса на гражданско наблюдение от съда.
С публикации и интервюта в местните печатни и електронни медии до обществеността ще достигне информация за системата за гражданско наблюдение на съда, информация за екипа на проекта, гражданските наблюдатели и ролята на Гражданската консултативна група.
В началото на месец февруари 2007г. на пресконференция ще бъдат представени резултатите от публичния образ на съда в петте града.
В края на месец февруари 2007г. в петте града ще бъдат организирани Обществени форуми с участието на представители на съда, публични институции, неправителствени организации и медии. Ще бъде представен тримесечния аналитичен доклад от гражданското наблюдение в петте града, с конкретни изводи и препоръки към съдебната система.
Целта на медийната кампания е представяне на позитивен и реалистичен облик на съдебната система, повишаване информираността на гражданите за съда в петте града и популяризиране дейността по проекта.

Кампанията се провежда от Юридически съвет за европейска интеграция, гр.Добрич в изпълнение на проект "“Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”изпълняван от Център на неправителствените организации в Разград с подкрепата на дарение от Тръст за гражданско общество в централна и източна Европа

_______________________________________________________

.
А К Т У А Л Н О

От месец октомври 2006 година, Юридически съвет за европейска интеграция, партнира на СНЦ"Център на НПО в Разград" по проект проект “Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”осъществяван с подкрепата та Тръст за гражданско общество в централна и източна Европа

ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД

Non-Governmental Organizations Center Razgrad

проект “Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

В 5 ГРАДА ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРА Д НАБЛЮДАВА ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ

ГРАЖДАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ РАЗГРАД РАЗШИРЯВА ВЛИЯНИЕТО СИ В ОЩЕ 5 ГРАДА В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

От месец октомври 2006г. се осъществява гражданско наблюдение в съда в градовете Търговище, Силистра, Добрич, Шумен и Разград. 18 активни доброволци участват в Системата за обществено наблюдение, водени от мотивацията да подобрят дейността на местните съдилища. Центърът на НПО в Разград работи с тях и мултиплицира успешните практики за реформа в съдебната власт в Североизточна България.
В началото на месец октомври 2006г. беше организиран семинар край морската столица Варна с участието на 45 представители на съда, граждански наблюдатели, членове на Гражданската консултативна група и екипа на проекта. Целта на обучението беше да се представи проекта, като се предложи специализирано обучение за придобиване на знания и практически умения за наблюдение на съдебни дела, по които поне едната страна е представител на уязвима група.
Главната цел на проекта е прозрачна и ориентирана към гражданите съдебна система в Североизточна България.
Конкретни цели:
 Представителите на правосъдието да се запознаят със специфичните нужди на социално онеправданите групи в процеса на достъпа до съдебни заседания в 5 районни и окръжни съдилища.
 Местната общност да се информира за задължението на съда да предлага справедливо правосъдие на уязвимите групи граждани и като граждански наблюдател да следи за постигане на ефекта от процеса на  демократизиране на съдебната система.
Обект на наблюдение са съдебни дела, в които едната страна е представител на уязвима група - етнически малцинства, хора с увреждания, жертви на насилие, безработни и с ниски доходи граждани, самотни родители.
Местни партньори:
“Център на НПО в Разград” - Разград, “Център Надя” – Търговище, Юридически съвет за европейска интеграция  - Добрич, “Свят за всички” – Силистра и "Електронно общество" – Шумен.  
Наблюдаваме съдебни дела в:
Окръжен и Районен съд – Разград, Районен съд – Търговище, Районен съд – Добрич, Окръжен и Районен съд – Силистра и Окръжен и Районен съд – Шумен.
Дейности:
 Обществени форуми в 5 областни града за представяне на проекта и Системата за гражданско наблюдение на съда;
 Отпечатване на Информационен бюлетин с резултатите от дейността по проекта;
 Гражданско наблюдение на съдебни дела;
 Изготвяне на Тримесечни аналитични доклади за резултатите от гражданското наблюдение;
 Създаване на екип от експерти и анализатори, които ще коментират докладите от наблюдението и ще дават обратна връзка на обществеността;
 Двудневен тренинг за работа в екип – обмяна на добри практики и укрепване на капацитета;
 Двудневно обучение за гражданските наблюдатели и екипа от експерти и анализатори;
 Местни кампании в медиите.
Продължителност: септември 2006г. – август 2007г.
Координатор: Красимира Петрова
Проектът се реализира с дарение от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.


___________________________________________________

ПРОГРАМА ФАР “РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО”

 
АНКЕТНО - ИНФОРМАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ
сред жителите на общините Добрич, Тервел и Генерал Тошево

“ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК/ОМБУДСМАН”


ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТНИТЕ ДАННИ
За
Общините Добрич, Тервел и Генерал Тошево

Проектът “ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН - ЗАЩИТНИК НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО” осъществяван с финансовата подкрепа на програма  на Европейския съюз, в рамките на програма ФАР “Развитие на гражданското общество” 2002, реализиран от “Юридически съвет за европейска интеграция”, гр.Добрич и партньори Фондация “Вита” – град Добрич, Сдружение с нестопа нска цел “Хоби С Клуб” – град Добрич, Сдружение с нестопанска цел “Инициатива за обществено и регионално развитие” – град Генерал Тошево
и  Асоциация гражданска инициатива Тервел” – град Тервел
ЦЕЛ:
Екипът на проекта си поставя за цел да измери представата, преценката и нагласите  на гражданите относно, смисъла, съдържанието и необходимостта от институционализиране на фигурата на омбудсмат/обществен защитник/ на територията на Общините, Добрич, Тервел и Генерал Тошево.
Втората важна цел е резултатите да послужат като верификация и ориентация в управленските действия на органите на местно самоуправление.
ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ
Обект на изследването са гражданите на община Добрич, Тервел и Генерал Тошево.
Предмет на изследването са субективните преценки за необходимостта от граждански контрол, върху административните структури.
КОМПОНЕНТИ: обхват и предмет на дейност на обществения защитник/омбудсман; необходим ли е той, като посредник при спорове между администрацията и гражданина, относнж корупция, злоупотреба с власт, отказ от предоставяне на определена обществена услуга и пр.;
    За реализация на изследването е подготвена анкетна карта, която съдържа 6 основни  въпроса с 20 възможни и насочващи отговори, като е предвидена и възможност към повечето от въпросите да се приложи и собствено мнение на анкетираните, което отразява спецификата в оценката и определянето на изследваните проблеми.
     Обработката на данните е извършена по начин  , даващ възможност да се получат графики, отразяващи основните резултати от проучването
ДОБРИЧ
Обработени анкетни карти – 82 броя
РЕЗУЛТАТИ:
1. С първия въпрос от анкетното проучване е потърсена информация за това ЗНАЯТ ЛИ ГРАЖДАНИТЕ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК/ОМБУДСМАН/
86,58, % от тях са отговорили с “ДА,
12,20% от тях са отговорили с  “НЕ
1,22% от тях са отговорили с  друг отговор, даващ повече основание да се счита, че нямат понятие за фигурата обществен посредник
2.С вторият въпрос от проучването е потърсена информация за това “КАКЪВ Е ОБХВАТЪТ И ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК”
51,20% - гарантира спазването на основните права и свободи на гражданите
67,07%- посредничи между гражданите и администрацията за преодоляване на допуснатите посегателства върху частни права и свободи
36,58%- действа като възпиращ фактор срещу злоупотреби с властта, корупция и произвол,
4,87%- друго
Сборът на процентите е по голям от сто, защото в анкетата е предвидена възможност да се отговаря на повече от един въпрос.
3. С третият въпрос от проучването е потърсена информация за това КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ОБЩУВАНЕ С АДМИНИСТРАЦИЯТА:
54,87%- корупция злоупотреба с власт и служебно положение, проява на грубо отношение
53,65%- прояви на некомпетентност, недобросъвестност и мудност-лошо администриране
35,36%- отказ да бъде предоставена или предоставяне на невярна или недостатъчна  инфор-мация  за правата на гражданите
53,65%- излишна бумащина бюрокрация
15,85%- нарушаване нормативните законови и подзаконови актове
1,22%- друго
Сборът на процентите е по голям от сто, защото в анкетата е предвидена възможност да се отговаря на повече от един въпрос.
4. С четвъртият въпрос от проучването е потърсена информация за това БИХА ЛИ ПОТЪРСИЛИ ПОМОЩА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК:
81,70% са отговорили с ДА
18,30% са отговорили с НЕ
5. С петият въпрос от проучването е потърсена информация за това ИМАТ ЛИ ГРАЖДАНИТЕ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ТЯХ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
82,92% са отговорили с ДА
17,08% са отговорили с НЕ
6. С шестият въпрос от проучването е потърсена информация за това  ДОБРА ЛИ Е ИНИЦИАТИВАТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК В ОБИНАТА
84,17% са отговорили с ДА
9,75% са отговорили с НЕ
6,08% са дали друг отговор
В Добрич, част от анкетата беше представена на служителите в администрацията, резулт атът като цяло е така както са очакванията на хората във всички общини, само с изключение на отговорите на пети  и шести въпроси: на пети(имат ли гражданите необходимост от посредник между тях и общинската админист-рация) отговорите са 59,72% с отговор НЕ, 40,28% с ДА и на шести(добра ли е инициативата на неправителствените организации за въвеждане на обществен посредник в обината) отговорите също не са моного благоприятни, -58,17%  са отговорили с НЕ, 27,46% с ДА и 14, 37% с друго(че НПО само се бъркат където не им е работата, че това не е работа на НПО, че НПО само искат нещо, без да знаят точно какво и пр.) От което е видно, че администрацията чието статукво е застращено от зосилен граждански контрол, не е много добре настроена към фигурата на омбудсмана и може да се очаква(такива тенденции има и при изследвани на други НПО, в областта на защита на гражданските права) известна скират съпротива. Независимо от това обаче, институцията е жизнено необходима.
ТЕРВЕЛ
ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ
Обработени анкетни карти – 30 броя
РЕЗУЛТАТИ:
1. С първия въпрос от анкетното проучване е потърсена информация за това ЗНАЯТ ЛИ ГРАЖДАНИТЕ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК/ОМБУДСМАН/
73,33, % от тях са отговорили с “ДА,
23,33 % от тях са отговорили с  “НЕ
3,34 от тях са отговорили с  друг отговор, даващ повече основание да се счита, че нямат понятие за фигурата обществен посредник
2.С вторият въпрос от проучването е потърсена информация за това “КАКЪВ Е ОБХВАТЪТ И ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК”
37,03% - гарантира спазването на основните права и свободи на гражданите
55,55%- посредничи между гражданите и администрацията за преодоляване на допуснатите посегателства върху частни права и свободи
7,42%- действа като възпиращ фактор срещу злоупотреби с властта, корупция и произвол,
Сборът на процентите е по голям от сто, защото в анкетата е предвидена възможност да се отговаря на повече от един въпрос.

3. С третият въпрос от проучването е потърсена информация за това КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ОБЩУВАНЕ С АДМИНИСТРАЦИЯТА:
36,66%- корупция злоупотреба с власт и служебно положение, проява на грубо отношение
46,66%- прояви на некомпетентност, недобросъвестност и мудност-лошо администриране
20,00%- отказ да бъде предоставена или предоставяне на невярна или недостатъчна  инфор-мация  за правата на гражданите
50,00%- излишна бумащина бюрокрация
10,00%- нарушаване нормативните законови и подзаконови актове
3,33 %- друго
Сборът на процентите е по голям от сто, защото в анкетата е предвидена възможност да се отговаря на повече от един въпрос.
4. С четвъртият въпрос от проучването е потърсена информация за това БИХА ЛИ ПОТЪРСИЛИ ПОМОЩА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК:
93,33 са отговорили с ДА
6,67% са отговорили с НЕ
5. С петият въпрос от проучването е потърсена информация за това ИМАТ ЛИ ГРАЖДАНИТЕ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ТЯХ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
93,33% са отговорили с ДА
6,67% са отговорили с НЕ
6. С шестият въпрос от проучването е потърсена информация за това  ДОБРА ЛИ Е ИНИЦИАТИВАТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК В ОБИНАТА
93,33% са отговорили с ДА
6,67 % са отговорили с НЕ
6,08% са дали друг отговор
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Обработени анкетни карти – 41 броя
РЕЗУЛТАТИ:
1. С първия въпрос от анкетното проучване е потърсена информация за това ЗНАЯТ ЛИ ГРАЖДАНИТЕ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК/ОМБУДСМАН/
90,24, % от тях са отговорили с “ДА,
7,32 % от тях са отговорили с  “НЕ
2,44% от тях са отговорили с  друг отговор, даващ повече основание да се счита, че нямат понятие за фигурата обществен посредник
2.С вторият въпрос от проучването е потърсена информация за това “КАКЪВ Е ОБХВАТЪТ И ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК”
31,71% - гарантира спазването на основните права и свободи на гражданите
56,09%- поср едничи между гражданите и администрацията за преодоляване на допуснатите посегателства върху частни права и свободи
31,70%- действа като възпиращ фактор срещу злоупотреби с властта, корупция и произвол,
4,87   - друго
Сборът на процентите е по голям от сто, защото в анкетата е предвидена възможност да се отговаря на повече от един въпрос.
3. С третият въпрос от проучването е потърсена информация за това КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ОБЩУВАНЕ С АДМИНИСТРАЦИЯТА:
53,66%- корупция злоупотреба с власт и служебно положение, проява на грубо отношение
39,02%- прояви на некомпетентност, недобросъвестност и мудност-лошо администриране
26,83%- отказ да бъде предоставена или предоставяне на невярна или недостатъчна  инфор-мация  за правата на гражданите
51,22%- излишна бумащина бюрокрация
12,19%- нарушаване нормативните законови и подзаконови актове
2,44%- друго
Сборът на процентите е по голям от сто, защото в анкетата е предвидена възможност да се отговаря на повече от един въпрос.
4. С четвъртият въпрос от проучването е потърсена информация за това БИХА ЛИ ПОТЪРСИЛИ ПОМОЩА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК:
92,68 са отговорили с ДА
7,32% са отговорили с НЕ
5. С петият въпрос от проучването е потърсена информация за това ИМАТ ЛИ ГРАЖДАНИТЕ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ТЯХ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
92,68% са отговорили с ДА
7,32% са отговорили с НЕ
6. С шестият въпрос от проучването е потърсена информация за това  ДОБРА ЛИ Е ИНИЦИАТИВАТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК В ОБИНАТА
90,24% са отговорили с ДА
4,88 % са отговорили с НЕ
4,88% са дали друг отговор
Като цяло проучването очертава позитивно отношение и наличието на  очаквания за  институционализирането на фигурата на обществения посредник.
Препоръки към общините и държавата в по-горе посочените изводи.
Гражданите разбират смисъла на институцията, желаят нейното създаване и развитие, въпреки известният скептицизъм, изразен при анализа на четвърти и пети въпрос.
 Има очакване за регламентирана намеса на държавата, на общинските служби и администрация за осигуряване на благоприятна среда за действителен граждански контрол над административните служби


КООРДИНАТОР:…………………
                                     / О.Ханджиев/

======================================

ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ:
гр.Добрич, ул. “Генерал Киселов” №1, ет.4, офис 406
Работно време: от 10-12ч. и 14-16ч.


гр.Тервел, ул. “Кирил и Методийи"” №2, ет.5
Работно време: от 10-12ч. и 14-16ч.

гр.Генерал Тошево, ул. “Г.С.Раковски” №1, ет.2
Работно време: от 10-12ч. и 14-16ч.

==================================

От 01.06.2005 год. в градовете Добрич, Тервел и Генерал Тошево, отвориха приемни на Омбудсман и по една приемна на консултант/ в Добрич две приемни/ към нестопанските организации , партньори по проекта. Информация за адреса на приемните и работното време ще се публикува освен в сайта и в местните медии.

===================================

От 22-26 юли от 9,30 часа, в гр.Добрич, в сградата на “Жилфондинвест”, ул.Генерал Киселов”, №1, ет.6, ще се проведе петдневн о обучение на тема ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН”. Семинарът се провежда в рамките на проект “Институцията Омбудсман –защитник на гражданското общество”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма  на Европейския съюз,  програма ФАР “Развитие на гражданското общество” 2002 .

Целите на петдневния семинар са:

· Да се представят статута и правомощията на омбудсмана;

     Да се представят практики за функциониране на институциява в други страни.

·       Участниците да се запознаят с правата, задълженията и начините на функциониране на институцията “Местен омбудсман”;

·       Участниците да усвоят умения за посредничество между граждани и институции;

·       Да се направи преценка за качествата на кандидатите с оглед изискванията за заемане на длъжността.

Участници: Кандидати за заемане на длъжността “Местен омбудсман” в  общините Добрич, Генерал Тошево и Тервел.

Семинарът ще се проведе от 21 до 25 юли 2005 г. в гр. Добрич, зала на  “Жилфонд” , ул. Генерал Киселов, №1, етаж 4

Начало 21юли 2005 г. 9.30 часа.

 ===================================

-На 14-15 юли от 9,30 часа, ще се проведе двудневно обучение на представители на местните администрации и НПО и активни граждани от Общините.Цел на обучението е участниците да бъдат запознати с възможностите на Обществените посредници, за закрила на гражданските права, медиация при конфликти с администрацията и пр., да получат систематизирана информация за ролята и функциите на институцията “Омбудсман”, да се запознаят с процедурите, опита на български общини, в които вече има изградена подобни структури, както и с добри практики от страни в ЕС. По време на обучението ще се коментират и начините за сътрудничество между организациите от неправителствения сектор и обществените посредници по места. 
Методите на тренинга ще бъдат интерактивни като широко ще се използват ролеви игри, работа по двойки, дискусии, мозъчни атаки и др.Обучението ще се проведе в сградата на "ЖИЛФОНД ИНВЕСТ", ул."Генерал Киселов", №1, ет.6

Екипът на проекта, кани най-учтиво всички желаещи да участват в семинара.

====================================

На сесията на общински съвет, гр.Генерал Тошево, проведена на 03.06.2005 година беше приет "Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община гр.Генерал Тошево" и беше създадена временна комисия за предварителен подбор на обществен посредник в състав: Васил Павлов Петров-председател и членове: Станка Цанева Стоева, Стоян Иванов Стоянов, Дорина Павлинова Чим-широва, Ергюн Мустафа Ферад, Петър Янчев Петров и Павлин Христов Чимширов. На следващата сесия на общинския съвет ще бъде избран и обществен посредник за общината.

=============================

Днес 26.05.2005 год. в гр.Генерал Тошево, комисията "Законност и правив ред" към Общински съвет Генерал Тошево, прие проекта за правилник за действие на обществен посредник в общината и взе решение, правилникът да бъде представен на сесията на ОС която ще се състои на 03.06.2005 год.

==========================

Днес 20.05.2005 год.,комисията за избор по документи на Обществен посредник, установи, че не са постъпили документи от нови кандидати.

===========================

На 15.05.2005 год. в гр.Добрич, комисия в състав: Огнян Ханджиев, Атанас Атанасов и Марияна Пасева, оцени документите на двама кандидати за Обществен посредниц за гр.Добрич-Марияна Василева Петрова и Ивелин Иванов Иванов.След проверка на документите, комисията прие идвете кандидатури.

Общинският съвет не прие в дневния ред на сесията да се включи точка за приемане промените в Правилника за дейността на общественият защитник към община гр.Добрич. Това ще забави изпълнението на проекта. Предвид това, комисията взе решение да удължи срока за прием на документи и да се отправи  покана до отделните групи общински съветници  в града да представят предложенията  си в срок до 20.05.2005.г.

================ ===================================

29.04.2005 год. окончателният вариант на "Правилника за дейността на обществения посредник" беше представен на общински съветници в Добрич, Генерал Тошево и Тервел, с оглед внасянето му за обсъждане от Общинските съвети в трите града.

На 25.04.2005 год. работната група прие окончателния вариант на "Правилник за дейността на обществения посредник в общините гр.Добрич, гр.Генерал Тошево и гр.Тервел". След окончателната редакция, същият ще бъде представен на Общинските съвети за обсъждане и приемане.

====================================

На 22.04.2005 година от 14,00 часа в залата на ЕООД" ЖИЛФОНД ИНВЕСТ", гр.Добрич, ул."Генерал Киселов", №1, ет.6, ще се проведе поредната среща на работната група по изработване на "Правилник за дейността на обществения посредник в общините гр.Добрич, Генерал Тошево и Тервел".

=====================================

В изпълнение на проект "Институцията Омбудсман-защитник на гражданското общество" осъществяван с финансовата подкрепа по програма на  ЕС в рамките на програма "ФАР Развитие на гражданското общество 2002" на  12.04.2005 год. в малката зала на Община, гр.Добрич се проведе среща за учредяване на работна група по изработване Правилник за дейността на Обществения посредник в общините Добрич, Генерал Тошево и Тервел.

На срещата присъстваха общински съветници от трите общини, Председателян на Общински съвет, гр.Генерал Тошево, представители на партньорите Павлета Малчева-СНЦ Фондация "ВИТА" гр.Добрич; Атанас Атанасов-НПО "Инициатива за обществено развитие", гр.Генерал Тошево; Марияна Пасева-НПО "Асоциация гражданска инициатива Тервел", гр.Тервел, Иван Тодоров-НПО "ХобиС клуб", гр.Добрич, координатора на проекта Огнян Ханджиев и екипа на "Юридически съвет за европейска интеграция" гр.Добрич, изпълнител на поректа.

От 21 до 25 юли 2005 г.от 9,30 часа, в гр. Добрич, сградата на  “Жилфондинвест” , ул. Генерал Киселов, №1, етаж 4 ще се продеде обучение на кандидатите за обществен посредник и техните сътрудници  на тема "Институцията омбудсман".

Целите на петдневния семинар са:

·       Да се представят статута и правомощията на омбудсмана;

·       Да се представят практики за функциониране на институциява в други страни.

·       Участниците да се запознаят с правата, задълженията и начините на функциониране на институцията “Местен омбудсман”;

·       Участниците да усвоят умения за посредничество между граждани и институции;

·       Да се направи преценка за качествата на кандидатите с оглед изискванията за заемане на длъжността.


Warning: include(templates/manual.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home4/pimteam/jcei-bg.org/index.php on line 6

Warning: include(templates/manual.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home4/pimteam/jcei-bg.org/index.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'templates/manual.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php53/lib/php') in /home4/pimteam/jcei-bg.org/index.php on line 6